Wstęp

Krakowskie Biuro Festiwalowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Misteria Paschalia.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona nie zapewnia pełnej dostępności. część grafik nie zawiera tekstów alternatywnych dla osób słabowidzących. Część filmów nie zawiera tłumaczeń dla osób głuchych ani audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzroku. Poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Zając, barbara.zajac@kbf.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 483 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje na temat dostępności architektonicznej


Kbf: mieści się w lokalizacji:
UL. WYGRANA 2
Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)
Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc
Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku
Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach
Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Brak pętli indukcyjnej.
Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW, UL. M. KONOPNICKIEJ 17
Podczas każdego wydarzenia odbywającego się w Centrum do dyspozycji gości jest Obsługa Widowni. Chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer. Pracownicy Obsługi Widowni są w Centrum już na co najmniej godzinę przed wydarzeniem.

PARKING/WINDY
Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi na parkingu podziemnym. Z parkingu można dostać się bezpośrednio do foyer za pomocą wind. Kolejne windy zlokalizowane są już w wewnątrz budynku – część z nich w obrysie Sali Teatralnej. Pozwalają one na poruszanie się pomiędzy 4 poziomami foyer. Kolejny ciąg komunikacyjny znajduje się przy wejściu bocznym od strony Hotelu Park Inn – tam można skorzystać wind prowadzących bezpośrednio do sal na trzecim piętrze ICE Kraków.

TOALETY/SZATNIA
Toalety zlokalizowane są na każdym poziomie budynku. Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

POKÓJ MEDYCZNY
Wejście do pokoju medycznego znajduje się w Foyer na poziomie 0, przy windach osobowych. Pokój wyposażony jest w leżankę, wózek inwalidzki, nosze, stojak do kroplówki, apteczkę pierwszej pomocy i podstawowe artykuły medyczne (bandaże, opatrunki itp.). Chęć wykorzystania pokoju medycznego powinna być zgłoszona obsłudze ICE Kraków lub przedstawicielowi organizatora wydarzenia.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU
Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dojazd jest w miarę dogodny, pobliskie skrzyżowanie posiada sygnalizację dźwiękową. Pracownicy na miejscu udzielają potrzebnych informacji, podczas wybranych wydarzeń świadczone są usługi asystenckie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.


Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcje ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na dotarcie i poruszanie się po venue Centrum Kongresowego ICE Kraków. Opisy znajdują na stronie internetowej Strona internetowa ICE KRAKÓW.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

PARKING
Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi (tzw. „niebieskie koperty”) na parkingu podziemnym.

WEJŚCIE DO BUDYNKU
W Centrum zamontowane zostały bezprogowe drzwi, ułatwiające wjazd do budynku. Główne wejście do budynku od strony ulicy Barskiej obsługiwane jest przez dwoje drzwi obrotowych, jednak tuż obok nich, po prawej stronie, można znaleźć dodatkowe drzwi działające na fotokomórkę. Dodatkowo przy Centrum znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

TOALETY/SZATNIE
W ICE Kraków dysponujemy toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych – toalety takie są o wiele większe niż standardowe kabiny, posiadają niżej zamontowane oraz większe umywalki, muszle klozetowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze ułatwiające podnoszenie się z wózków. Toalety tego typu zlokalizowane są na każdym poziomie.
Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

WIDOWNIA
Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy dedykowanych miejscach:
Parter rz. 1 m. 1, 16
Rząd 22, przy miejscu 1 i 15
W wyposażeniu budynku znajdują się platformy pod wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co zwiększa dostępność widowni poprzez przeznaczenie ww. osobom miejsc dedykowanych tylko dla nich.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU
W budynku nie dysponujemy pętlą indukcyjną. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU
Poniżej znajdują się lokalizacje festiwalowe z informacjami o barierach i/lub udogodnieniach architektonicznych.

CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW, UL. M. KONOPNICKIEJ 17
Pełna informacja o dostępności budynku znajduje się na stronie: http://icekrakow.pl w zakładce Informacje praktyczne/Dostępność.

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. STANISŁAWA I ŚW. WACŁAWA NA WAWELU, WAWEL 3
Do bram wejściowych prowadzą dwie drogi:
– od strony ul. Kanoniczej – dla ruchu pieszego; niskie schodki w przejściu bramnym
– od strony skrzyżowania ulic Bernardyńska-Stradom-Grodzka – droga dojazdowa, dopuszczony ruch samochodowy (za zezwoleniem), nawierzchnia – „kocie łby”, wzdłuż drogi chodnik. Oba podejścia strome, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej.Centrum Promocji i Informacji udostępnia wjazd dla wózków inwalidzkich od strony dziedzińca zewnętrznego. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w południowej części budynku Centrum, obok kawiarni Pod Basztą. Wejście: 18 stopni, konieczna pomoc drugiej osoby. Osoby poruszające na wózku inwalidzkim do katedry na Wawelu mogą się dostać po powiadomieniu obsługi, która wciąga wózek po stromych schodach prowadzących do świątyni lub rozkłada podjazd przy wejściu bocznym. Kolejną przeszkodą jest wysoki próg w drzwiach, a we wnętrzu przemieszczanie się utrudniają schody i wysokie pojedyncze stopnie.
Wewnątrz Katedry nie ma barier, możliwości manewrowania wózkiem.
Więcej informacji: https://wawel.krakow.pl/dostosowanie-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-1

KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY I ŚW. MAŁGORZATY , ul. Augustiańska 7
Przy wejściu od ulicy Augustiańskiej sześć schodów, stromy podjazd, w środku trzy stopnie. Od strony ulicy Skałecznej cztery dość strome stopnie w dół. Przy obu wejściach do kościoła znajdują się stopnie, ale przy każdych jest rampa, po której może zjechać wózek inwalidzki. Dość szerokie drzwi. We wnętrzu świątyni istnieje możliwość manewrowania wózkiem bez większych przeszkód.

PAŁAC POTOCKICH, Rynek Główny 20
DOJAZD:
Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej)
obok klasztoru Franciszkanów
parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00
Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU:
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Brackiej (oznaczenie pionowe)
wejście: niski próg, szerokie drzwi
Do holu głównego prowadzi kamienna klatka schodowa. Drzwi znajdują się po lewej stronie od najwyższego stopnia. Hol to kwadratowe pomieszczenie o wielkości ok. 64 m2. Po lewej stronie od wejścia, znajdują się przeszklone drzwi prowadzące na krużganki, z których można dostać się do części wystawowej oraz biurowej.
W budynku brak windy. Strome schody. Toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU
Dostępny jest opis budynku w wersji tekstowej i audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Opis i nagranie znajdują się na stronie: https://palacpotockich.krakow.pl/ w zakładce Dostępność (ikona niepełnosprawności).
Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU
W budynku dysponujemy pętlą indukcyjną stanowiskową w recepcji na I piętrze. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.

Organizatorzy